บริการ Maintenance

บริการ Maintenance

รายละเอียดการบริการ Maintenance
การบริการที่ศูนย์โปรซอฟท์ ( In house)
1.
มีเจ้าหน้าที่ Support รับผิดชอบประจำแต่ละบริษัท
2.
การแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาประกอบด้วย
  • 2.1 คำปรึกษาทางโทรศัพท์และบริการถาม - ตอบทาง E-Mail
  • 2.2การบริการ ทาง Internet, Remote Access และ Prosoft Quick Support (กรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องจัดหาซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเอง)
3.
การ Upgrade Version program
  • 3.1กรณีที่เป็นโปรแกรม Prosoft iERP Standard ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ Upgrade โปรแกรม ภายใต้วันเริ่มต้นสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไข MA
4.
การติดตั้งและทดสอบโปรแกรมที่ศูนย์โปรซอฟท์
  • 4.1การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  • 4.2การติดตั้งระบบงานใหม่
5.
มีเจ้าหน้าที่  Support  รับผิดชอบประจำแต่ละบริษัท
  • 5.1กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น 5,000 บาท/คน/Mandays
  • 5.2ต่างจังหวัด 7,000 บาท/คน/Mandays
6.
กรณีที่สำนักงานใหญ่ไม่ได้ต่อสัญญา MA ดังนั้น หากบริษัทในเครือต้องการต่อสัญญา MA จะต้องต่อสัญญาในอัตรา 100% เต็ม จากมูลค่าสินค้าก่อนหักส่วนลดของสำนักงานใหญ่
7.
กรณีแผ่นโปรแกรมได้รับความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งมายังบริษัท ฯ เพื่อขอรับแผ่นโปรแกรมต้นฉบับใหม่ (ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ Maintenance)
8.
การเข้าไปปฏิบัติงานที่บริษัทลูกค้าของเจ้าหน้าที่ MA ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะสำนักงานใหญ่) ยกเว้นบริษัทในเครือ
9.
ในการ On Site กรณีที่มีการต่อสัญญาที่สำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือเจ้าหน้าที่ MA จะเข้าปฏิบัติงานเฉพาะสำนักงานใหญ่เท่านั้น
10.
กรณีที่ท่านขาดต่อสัญญา Maintenance ทางบริษัทฯ ขอระงับการให้บริการไว้ชั่วคราว เช่น การบริการ On Site, Set Form และโอนข้อมูล ฯลฯ ท่านจะได้รับบริการหลังจากที่ต่อสัญญา Maintenance ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
11.
จัดส่ง E_Newsletter เพื่อแจ้งข่าวสารของโปรซอฟท์อีอาร์พีทุกเดือน
12.
กรณีที่ท่านขาดการต่อสัญญา Maintenance ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าอัพเดทโปรแกรม (Update Programs) ตามจำนวนปีที่ขาดการต่อสัญญา MA และจะยึดวันที่ เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา ตามใบกำกับภาษีที่มีการ ซื้อโปรแกรมครั้งแรกเนื่องจากเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขการคิดมูลค่า Maintenance ข้างต้น บริษัทฯยังคิด ตามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าจากการซื้อโปรแกรมเดิมซึ่งปัจจุบันโปรแกรมได้ มีการพัฒนาและเพิ่ม Feature ของโปรแกรมอย่าง ต่อเนื่องรวมทั้งมูลค่าของราคาโปรแกรมตามปัจจุบันก็ปรับราคาสูงกว่าเดิม ดังนั้นเท่ากับว่าท่าน ต่อสัญญาค่าบริการในอัตราเดิมแต่ท่านได้รับ Feature ,ระบบ Module และรายงานในระบบต่างๆเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
บริการเสริม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1.
บริการเซ็ตฟอร์ม 3,000 บาท/ฟอร์ม
2.
โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น 5,000 บาท/ครั้ง
3.
โอนย้ายยอดยกมา คิดค่าใช้จ่ายตาม Man/days ที่เกิดขึ้นจริง
4.
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ระยะทางมากกว่า 350 Km. เดินทางโดยสายการบินไทย ลูกค้าต้องส่งตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
5.
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับบริษัทฯก่อนให้บริการ
 3864
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์