E-Newsletter

38 รายการ
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) เป็นการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ทั้งสกุลเงินต่างประเทศ และสกุลเงินในประเทศ
13 ผู้เข้าชม
สกุลเงิน (Currency) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับกำหนดสกุลเงิน และนำไปใช้ งานกับระบบต่างๆ
43 ผู้เข้าชม

ตั้งค่าภาษี (Tax Option)  เป็นการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ  ที่จ่าย  ตามประเภทประเภทภาษีเงินได้ โดยสามารถกำหนดรหัสบัญชีในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยังกำหนดรหัสเจ้าหนี้กรมสรรพากร และ ลูกหนี้กรมสรรพากรสำหรับใช้ Default ค่าในการโอนปิดภาษีหัก ณ ที่ จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

52 ผู้เข้าชม
งวดบัญชี (Accounting Period) เป็นการควบคุมการเปิด / ปิด งวดบัญชีทั้งบัญชีปกติและบัญชีพิเศษในระดับบริษัท หรือกำหนดงวดบัญชีเท่ากับ 1 ปีหรือ 12 เดือนเราก็เรียกงวดบัญชี
75 ผู้เข้าชม
ยอดยกมา (Beginning Balance l) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการยอดยกมา โดยสามารถทำรายการยอดยกมาที่ต้องการได้
69 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการายวัน (G/L Journal) เป็นการบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการบันทึกรายการบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการที่ไม่ถูกต้อง การปรับปรุงรายการต่าง ๆ เพื่อให้รายการบัญชี แสดงสถานะที่ถูกต้อง ณ วันสิ้นเดือน
77 ผู้เข้าชม
Accounting เป็นการจัดการงานด้านบัญชี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชีมาประมวลผลโดยการบันทึกการทำงานของบัญชี โดยโปรแกรม WINSpeed Cloud จะมีระบบ AP บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ และ AR บันทึกรายการรับชำระหนี้ เป็นต้น
97 ผู้เข้าชม
เพิ่มหนี้การขาย (Sales Debit Memo) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มหนี้ให้กับลูกหนี้การค้า ในกรณีมีการขายสินค้าแล้ว จำนวนเงินที่ผิดพลาดจากการขายสินค้า
117 ผู้เข้าชม
ลดหนี้การขาย (Sales Credit Memo) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการลดหนี้ของการขาย โดยสามารถทำเอกสารลดหนี้ หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การขายมาทำการลดหนี้การขายได้
127 ผู้เข้าชม
ใบขอคืนสินค้า (Return Order) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการขอคืนสินค้าของการขาย โดยสามารถทำเอกสารขอคืนสินค้า หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การขายมาทำการขอคืนสินค้าได้
118 ผู้เข้าชม
1172 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและโปรโมชั่น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์