E-Newsletter

16 รายการ
การรับสินค้าจากการขอคืนสินค้า (Return Order) เพื่อสำหรับบันทึกรับคืนสินค้าให้จากลูกค้า ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับคืนสินค้าจากลูกค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น
39 ผู้เข้าชม
รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) Good Receive (Intransit) เป็นการรับสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง โดยพักไว้ในคลังระหว่างทาง
47 ผู้เข้าชม
รับสินค้า (จากผู้ขาย) Good Receive (Supplier) เป็นข้อมูลการบันทึกรับสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบหรือจัดเก็บสินค้าในคลังต่อไป และการรับสินค้าจาก ผู้ขาย มีการแยก 2 แบบ คือ รับแบบมี PO และรับแบบไมมี PO
21 ผู้เข้าชม
Warehouse Management คือการจัดการในการรับ การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
79 ผู้เข้าชม
แคตตาล็อกราคา (Price Catalog) เป็นหน้าต่าง แสดงรายการสินค้าและบริการที่มีการอนุมัติราคาซื้อของผู้ขายที่เลือกไว้ตามแต่ละรายการจากเมนูเปรียบเทียบ
76 ผู้เข้าชม
เปรียบเทียบและเลือกผู้ขาย (Compare & Selection) เลือกผู้ขาย และการบันทึกการเปรียบเทียบการเลือกผู้ขายไปยัง Supplier Price Catalog โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบด้วย AHP เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ขาย
55 ผู้เข้าชม
รับใบเสนอราคา (Receive RFQ) เป็นการบันทึกเอกสารใบเสนอราคาที่ได้มาจากผู้ขายที่ได้ทำการขอใบเสนอราคาไปโดยหน้า List จะเป็นการแสดงรายการรวมทั้งหมดของบันทึกใบเสนอราคา
82 ผู้เข้าชม
ขอใบเสนอราคา (Request for Quotation) เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับระบุรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และระบุผู้ขายที่ต้องการส่งเอกสารเพื่อขอใบเสนอราคา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกผู้ขายต่อไป
70 ผู้เข้าชม
สัญญาการซื้อ (Purchase Contract) เป็นการบันทึกข้อมูลการซื้อระยะยาวกับผู้ขาย โดยในสัญญาสามารถระบุรายการที่ต้องการซื้อได้ และสามารถสร้างเอกสารได้ 2 ประเภทคือ Blanket Order หรือ Purchase Agreement
84 ผู้เข้าชม
ใบเพิ่มหนี้การซื้อ (Purchase Debit Memo) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้การซื้อ โดยสามารถทำเอกสารเพิ่มหนี้ หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ มาทำรายการเพิ่มหนี้ได้ และนำไปใช้งานกับระบบต่างๆ ทั้งหน้าต่าง, ฟอร์ม และรายงาน เป็นต้น
88 ผู้เข้าชม
360 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและโปรโมชั่น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์