E-Newsletter

24 รายการ
ส่งคืนสินค้า (Purchase Return) เป็นการจ่ายคืนสินค้าออกจากคลัง คืนผู้ขาย สามารถอ้างอิงใบตั้งหนี้สินค้า เพื่อคืนสินค้าได้
104 ผู้เข้าชม
จ่ายสินค้าออก (Shipment) อ้างอิงใบสั่งขายหรือไม่อ้างอิงใบสั่งขาย เพื่อจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าได้
71 ผู้เข้าชม
เป็นหน้าจอโอนย้ายสินค้าภายในหน่วยงาน (Inventory Org. เดียวกัน) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการโอนย้ายโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เช่น การโอนย้ายเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บสินค้าภายในคลัง โดยจะมีผลโดยตรงกับจำนวนสินค้าใน Stock
84 ผู้เข้าชม
หน้าต่างปรับปรุงสต๊อกสินค้าแบบแพ็ก (Pack Journal) เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับปรับปรุงสต๊อกสินค้าแบบแพ็ก โดยสามารถทำรายการปรับปรุงสต๊อกสินค้าแบบแพ็กตามที่ลูกค้าต้องการได้
54 ผู้เข้าชม
ปรับปรุงสต๊อกสินค้า (Item Journal) เป็นหน้าต่างปรับปรุง Stock สินค้า สามารถอ้างอิงเอกสารการขอจ่ายสินค้า หรือเอกสารตรวจนับสินค้าเพื่อทำการปรับ Stock สินค้าได้
65 ผู้เข้าชม
ตรวจนับสินค้า (Cycle Counting) เป็นหน้าต่างสำหรับบันทึกรายการเพื่อตรวจนับสินค้า และบันทึกยอดตามจริงที่ตรวจนับได้ เพื่อหาผลต่างของสินค้าที่มีอยู่ การตรวจสอบสินค้าภายในองค์กรโดยการตรวจนับนั้น จะทำการแยกตรวจนับสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆภายในองค์กร
113 ผู้เข้าชม
ขอโอนย้ายสินค้า (Move Requisition) เป็นการโอนย้ายภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปอ้างอิงในการโอนย้ายสินค้าต่อไป โดยมี 2 แบบคือ การขอจ่ายสินค้าออกจากคลัง และการขอโอนสินค้าภายในหน่วยงาน
98 ผู้เข้าชม
โอนย้ายสินค้าภายในหน่วยงาน (Inter-Org.Transfer) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการโอนย้ายโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เช่น การโอนย้ายเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บสินค้าภายในคลัง โดยจะมีผลโดยตรงกับจำนวนสินค้าใน Stock
117 ผู้เข้าชม
การรับสินค้าจากการขอคืนสินค้า (Return Order) เพื่อสำหรับบันทึกรับคืนสินค้าให้จากลูกค้า ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับคืนสินค้าจากลูกค้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น
181 ผู้เข้าชม
รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) Good Receive (Intransit) เป็นการรับสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง โดยพักไว้ในคลังระหว่างทาง
106 ผู้เข้าชม
567 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและโปรโมชั่น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์